Wyniki postępowania

W ramach zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta. Wybrano ofertę PTU Elektra Sp. z o.o.